Bezoekadres: Lagedijk 1 - 3, 1541 KA Koog aan de Zaan
Postadres: Postbus 188, 1500 ED Zaandam

Arbo Advies Veiligheid.Januari 2007

De nieuwe Arbowet per 1 januari 2007

Zoals wij u eind 2006 reeds melden heeft de Eerste Kamer op 29 november 2006 de nieuwe Arbowet aangenomen.
De aanleiding voor de wetswijziging was aan de ene kant het feit dat de oude Arbowet niet voldeed aan de Europese eisen, aan de andere kant moet de nieuwe Arbowet beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk doordat er meer maatwerk mogelijk is.
De verantwoordelijkheid voor het arbobeleid komt meer bij werkgevers en werknemers te liggen. De regelgeving wordt verminderd, daarvoor in de plaats zijn er door de overheid doelvoorschriften vastgesteld.
Er komen per sector Arbocatalogi waarin de middelen beschreven staan waarmee aan deze doelvoorschriften kan worden voldaan.

Arbocatalogus
Per branche gaan de werkgevers en medewerkers, of organisaties van werkgevers en werknemers, een Arbocatalogus opstellen. Daarin wordt beschreven op welke wijze zij aan de doelvoorschriften zullen voldoen.

De Arbocatalogus is volledig de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Zodra deze positief is getoetst door de Arbeidsinspectie worden de beleidsregels ( voor het gemak: De oude Arbo wet) voor de betreffende sector ingetrokken. Alle organisaties binnen die branch zullen vervolgens de Arbocatalogus moeten naleven, en bij afwijking van een van de voorgeschreven middelen moeten ze dit goed kunnen onderbouwen en in ieder geval aan de wet voldoen wil de Arbeidsinspectie het accepteren.

Totdat er een Arbocatalogus is blijven de beleidsregels gelden, dit mag gedurende de overgangsperiode van drie jaar. Uiteraard houden we U op de hoogte van de ontwikkelingen.

Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie (AI) controleert op basis van de wet- en regelgeving en de invulling daarvan in de Arbocatalogus.
Er zullen door de AI speciale branchebrochures worden opgesteld, waarin informatie is opgenomen over de verplichtingen van de werkgever en hoe de bedrijfsinspectie verloopt. In de brochures zijn ook de belangrijkste arbeidsrisico's in de branche uitgewerkt, die doorgaans de aandachtspunten zijn bij de inspectie.
Indien er een ernstige overtreding wordt vastgesteld dan kan er aan zowel de werkgever als de medewerker een boete worden opgelegd. De boetes die opgelegd kunnen worden zijn in de nieuwe wet verdubbeld.

Arbeidsongeval
Een arbeidsongeval die de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname tot gevolg hebben, moeten direct worden gemeld aan de AI. Indien de AI daarom vraagt moet de melding ook schriftelijk worden gedaan, dit hoeft dus niet meer in alle gevallen. Het is echter nog steeds verplicht om een lijst bij te houden van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. De aard en de datum van het ongeval moeten worden vastgelegd.
Het advies is om arbeidsongevallen altijd schriftelijk vast te leggen. Dit in verband met het eventueel aansprakelijk gesteld worden of verhalen van schade, maar ook om een goed beeld te hebben van hetgeen er binnen de organisatie plaatsvindt en hoe dit mogelijk voorkomen had kunnen worden.

Arbeidsomstandighedenspreekuur
Het arbeidsomstandighedenspreekuur vervalt als verplichte taak van de Arbo-dienst. Daarvoor in de plaats komt het recht voor medewerkers om vrije toegang te krijgen tot advies over arbeid en gezondheid door Arbodeskundigen zoals de preventiemedewerker of kerndeskundigen (bijv. bedrijfsarts, arbeids- en organisatiedeskundige). De vraag tot welke deskundige een medewerker toegang zou moeten hebben is afhankelijk van de arbeidsrisico's, en moet derhalve in de RI&E-procedure beantwoord kunnen worden. De wijze waarop de toegang geregeld wordt is maatwerk.

Informatie- en overlegbepalingen
De jaarlijkse schriftelijke voortgangsrapportage over de uitvoering van het plan van aanpak is vervallen.
Daarnaast is de actieve informatieplicht van de over bijvoorbeeld een door de AI gestelde eis of opgelegde boete door de werkgever aan de Ondernemingsraad passief geworden, dit betekent dat het voldoende is als de Ondernemingsraad er kennis van kan nemen.
Nieuw is dat de werkgever overleg moet voeren met de Ondernemingsraad over arbobeleid en de uitvoering van het arbobeleid, en dat ze mondeling actief informatie moeten uitwisselen. In dit overleg zal ongetwijfeld de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak aan bod komen, ondanks het vervallen van de plicht tot een schriftelijke rapportage.

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
Nieuw is het begrip Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Hieronder vallen seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk.
De werkgever is verplicht om beleid te voeren met betrekking tot Psychosociale Arbeidsbelasting, dit moet gericht zijn op het voorkomen ervan en indien dat niet mogelijk is op de beperking van PSA.
Iedere organisatie is verplicht om te onderzoeken wat en in welke situatie de bronnen en oorzaken van PSA zijn. De uitkomsten van de RI&E zijn hiervoor het uitgangspunt. Vervolgens kunnen daarbij passende maatregelen worden gezocht, hiervoor kan t.z.t. de Arbocatalogus worden gebruikt.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
In tegenstelling wat de geruchtenstroom doet vermoeden is de regelgeving voor bedrijfshulpverlening niet afgeschaft, maar worden de gestelde eisen nog meer maatwerk en daarmee eigenlijk juist strenger.
De werkgever moet maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie. De werkgever moet zich daarin laten bijstaan door voldoende medewerkers die over een opleiding en uitrusting beschikken.
De BHV-organisatie moet worden afgestemd op de aard, grootte en specifieke risico;s van uw organisatie.
De werkgever moet bepalen wie de nodige verbindingen met buitenaf onderhoudt (alarmeren), dit hoeft dus niet meer persé de bedrijfshulpverlener te zijn maar het moet wel zijn vastgelegd.
Bedrijfshulpverleners moeten zijn opgeleid voor hun taken op het terrein van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van personen. Bovendien moeten ze beschikken over het nodige materieel om hulpverlenende taken uit te kunnen voeren.
De vaardigheden van bedrijfshulpverleners moeten op peil worden gehouden, dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing zal moeten plaatsvinden.
Het juiste voorzieningsniveau zal moeten worden bepaald op basis van de RI&E. Er zullen voldoende bedrijfshulpverleners aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties en diensten, er op elk moment voldoende hulpverleners binnen de organisatie aanwezig zijn.
De NEN 4000 Bedrijfshulpverlening (dec. 2006) is hiervoor een goed hulpmiddel. Hierin staat naast duidelijke handvatten en info ook een rekenformule op de operationele sterkte van de BHV-ploeg te berekenen.

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg, een veelgebruikte term. Vaak wordt gedacht dat kwaliteit alleen te maken heeft met het leveren van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. Dit is echter niet geheel terecht. Kwaliteit betekent namelijk klanttevredenheid ten aanzien van alle processen in de organisatie, vanaf het eerste klantcontact tot en met de levering van de uiteindelijke dienst cq. het product en alle tussenliggende facetten. Simpel gezegd kan men stellen dat de term kwaliteitszorg kan worden vertaald in: "leveren wat de klant vraagt, oftewel voldoen aan de eisen van de klant".
Vanaf de totstandkoming tot en met de aflevering en service wordt in een kwaliteitssysteem vastgelegd op welke wijze u de toezeggingen aan uw klant ook daadwerkelijk nakomt.
De heersende opinie is dat het opzetten en instandhouden van een kwaliteitssysteem tijdrovend is en bureaucratie in de hand werkt. Dat hoeft zeker niet het geval te zijn. U moet opschrijven en vastleggen wat voor u en uw klant belangrijk is (voor de uiteindelijke totstandkoming van een product of dienst). Wat u doet in een kwaliteitssysteem, is borgen dat bepaalde processen volgens vaste afspraken en stappen verlopen. Hiervoor moet u vastleggen wie op welke momenten aan de hand van een aantal voorwaarden)beslissingsbevoegd is om een vervolgstap vrij te geven. Zelfs als u geen kwaliteitssysteem heeft, zullen dit soort afspraken ook nu onderling afgesproken zijn.
Om het kwaliteitssysteem vorm te geven beginnen wij er dan ook mee om middels een doorlichting inzicht te verwerven in: bedrijfsdoelen, belangrijke (kritische) processen en de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Samen met u stellen wij een stappenplan vast waarin vastligt op welke wijze het zorgsysteem ingevuld moet worden c.q. waar mogelijkheden tot verbetering liggen.

Milieuzorgsystemen
Naast aandacht voor veiligheid, kwaliteit, personeelsbeleid e.d. is milieuzorg een integraal onderdeel gaan vormen van het bedrijfsbeleid. Steeds meer bedrijven gaan er toe over om de zorgplicht uit o.a. de Wet milieubeheer volledig te integreren in hun bedrijfsbeleid en/of reeds aanwezige kwaliteits- en veiligheidssystemen.
ISO 14001 biedt bedrijven een systeem aan de hand waarvan zij hun milieuzorg integraal kunnen aanpakken en aantoonbaar kunnen maken. Als een systeem volgens een van deze normen is opgezet bestaat er de mogelijkheid dit systeem te laten certificeren door een onafhankelijke partij. Het grote voordeel van een zorgsysteem is dat alle in uw bedrijf voorkomende milieueffecten inzichtelijk worden gemaakt en beheerst. Dit levert voordelen op bij de overdracht van werkzaamheden, het implementeren van brancheafspraken of het verkrijgen van een vergunning op hoofdlijnen. Daarnaast zijn er directe financiële voordelen mogelijk omdat alle processen (met de daarbij behorende kosten) inzichtelijk gemaakt worden, hetgeen mogelijkheden oplevert voor verbetering c.q. kostenreductie. Ook naar banken en financiers kan het hebben van een milieuzorgsysteem voordelen opleveren, omdat aantoonbaar is op welke wijze u als ondernemer omgaat met milieuzorg, waardoor extra kredietfaciliteiten of reductie op verzekeringspremies mogelijk worden. Maar ook bij de beoordeling van de financiële waarde van een bedrijf (in het kader van een fusie of overname) vindt een beoordeling plaats naar mogelijke vervuilingen uit het verleden (kosten voor bodemsanering) en de (vergunning)technische mogelijkheden tot verdere expansie (verwerkingscapaciteit, op- en overslagcapaciteit of geluid- en geurruimte) in de aanwezige vergunningen. Samen met u bepalen wij welk resultaat u nastreeft en op welke wijze dit behaald moet worden. Om dit goed inzichtelijk te maken starten wij met een doorlichting. Met behulp van de doorlichting bepalen wij welke doelen u nastreeft, welke wet- en regelgeving voor uw bedrijf van toepassing is, wat de status van de milieuzorg op organisatorisch vlak is en welke de belangrijkste milieueffecten van uw bedrijf zijn. Deze resultaten bepalen het plan van aanpak dat wij samen met u opstellen, om tot het gewenste eindresultaat te komen. Integratie van zorgsystemen is gewenst. Veel bedrijven wensen een combi-zorgsysteem (ISO9001/ARBO/VCA*/**/BRL6001/Milieu/HACCP). Wij hebben daar ervaring mee. Nadere informatie willen wij u graag geven! Al uw vragen en wensen op het gebied van Milieuzorg, Kwaliteitzorg en ARBO zijn bij ons in goede handen. Indien u besluit tot certificering kunnen wij u hierbij ondersteunen. Meer weten over onze resultaatgerichte aanpak om milieuzorgsysteem ISO14001 op te zetten?

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Op grond van de Arbo-wet 1998 bent u als werkgever verplicht een Risico -Inventarisatie & -Evaluatie te hebben (RI&E). Een RI&E houdt in dat u nagaat of er in uw bedrijf voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen en of er meer kan/moet worden gedaan. En zo ja, wat dan precies. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E. Het doel van de risico-evaluatie is om te bepalen aan welke aspecten aandacht moet worden geschonken om gevaren (en dus ongevallen) te voorkomen. De veiligheidsdeskundigen van AAV Groep kunnen een Risico -Inventarisatie en -Evaluatie voor uw bedrijf uitvoeren. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijk en deskundig onderzoek en advies voor alle geconstateerde risico's en voldoet u aan de wettelijke verplichtingen .

AAV Groep voor de uitvoering RI&E
De Risico -Inventarisatie en -Evaluatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • bedrijfsverkenning onder andere ten behoeve van het verzuim- en arbo-beleid, de      verzuimcijfers, de bijzondere risicogebieden
 • rondgang/ inspectie door een arbo-adviseur (KIWA gecertificeerd), waarbij de locatie bekeken      wordt op veiligheids- en gezondheidsaspecten
 • enquête onder een steekgroep van medewerkers (werknemersvragenlijsten), om hen te      bevragen over hun beleving m.b.t. werkdruk / functie-inhoud.

  Over het geheel ontvangt uw bedrijf een rapportage met eventueel geconstateerde knelpunten, de risicoklasse ervan, de maatregelen en adviezen ter verbetering, een toelichting en een voorstel tot een Plan van aanpak. Indien aanvullend onderzoek of metingen noodzakelijk blijken, zullen deze nader worden geadviseerd. De uitvoering daarvan is echter niet bij het reguliere traject van de Risico- inventarisatie en -evaluatie inbegrepen.
  De tarieven voor het uitvoeren van RI&E zijn afhankelijk van de omvang van de onderneming.

  Wat mag U van AAV GROEP verwachten?
  Voorgaande beschrijft de belangrijkste wijzigingen in de Arbowet en de gevolgen daarvan. Het is van belang om na te gaan of het beleid binnen uw organisatie bij de nieuwe Arbowet aansluit. Hierin kan de AAV Groep u zoveel mogelijk adviseren en ondersteunen. Wij zullen u, onder andere, via onze site op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
  Mocht u n.a.v. onze publicatie (hulp)vragen hebben dan adviseren wij u om contact met ons te opnemen.

  AAV Groep BV
  Veenderveld 96
  2371 TX Roelofarendsveen
  tel: 088 0006543
  fax: 088 0006580
  Stuur een e-mail


  C.M. Hendriks

  Adviseur Arbo&Veiligheid AAV Groep BV

  Kiwa gecertificeerd onder nummers:
  - A 050003
  - P 050023

 • Legionellabesmetting

  AAV Groep AAV Algemeen AED ZOLL Webwinkel Contact Info / aanvraag